Privātuma politika


Individuālais komersants “Vērtību maiņa”, vienotais reģistrācijas Nr. 40002113689, juridiskā adrese Rūjienas iela 9 – 3, Rīga, LV-1009, (turpmāk – IK “Vērtību maiņa”) ir interneta veikala www.kristalupasaule.lv veidotājs, īpašnieks un datu apstrādes pārzinis. IK “Vērtību maiņa” ir izstrādājusi šo privātuma politiku, lai aizsargātu savu klientu/Jūsu personas datus un informētu par to, kā IK “Vērtību maiņa” apstrādā klientu/Jūsu personas datus.

Ar šo dokumentu IK “Vērtību maiņa” informē un apliecina, ka interneta vietnē www.kristalupasaule.lv apstrādātie klientu/Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot šajā dokumentā minētajos gadījumos. Šajā dokumentā ir izklāstīti fizisko personu datu apstrādes principi interneta vietnē www.kristalupasaule.lv , ar to saistītajās mobilajās lietotnēs (ja tādas ir izveidotas) un saistībā ar citiem IK “Vērtību maiņa” sniegtajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti lietotājiem.

IK “Vērtību maiņa” fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu) un šo privātuma politiku.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:

 • e-pasts: [email protected] ;

 • pasts: IK “Vērtību maiņa”, reģ.nr. 40002113689, Rūjienas iela 9 – 3, Rīga, LV-1009.

Izmantojot interneta vietni www.kristalupsaule.lv un citus ar to saistītos pakalpojumus, (turpmāk – Pakalpojumi), klienti/Jūs varat iepazīties ar IK “Vērtību maiņa”, tās filiālēm un saistītajām sabiedrībām (IK “Vērtību maiņa”) piederošo un to licencēto vai nodrošināto informāciju un saturu. Pakalpojumi var ietvert arī trešo personu sniegtu informāciju, kas tiek izplatīta, pamatojoties uz licenci, atļauju vai cita veida vienošanos ar IK “Vērtību maiņa”.

Daļa Pakalpojumu ir izmantojama, klientam nesniedzot personas datus, kā arī klients var izmantot savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus, kas ierobežos noteiktus izsekošanas vai reģistrēšanas līdzekļus, tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, izmantojot šādus līdzekļus, IK “Vērtību maiņa” pakalpojumu funkcionalitāte var tikt ierobežota.

Ja klients reģistrējas pakalpojumu izmantošanai vai veic darījumus ar tīmekļa vietnes www.kristalupasaule.lv vai kādas IK “Vērtību maiņa” mobilās lietojumprogrammas starpniecību, IK “Vērtību maiņa” ievāks un apstrādās informāciju par klienta darījumiem un citām darbībām. IK “Vērtību maiņa” ir nepieciešams noteikts datu apjoms, lai pēc vajadzības reģistrētu un autentificētu klientu, apstrādātu klienta ierakstus un maksājumus, kā arī piegādātu klientam preces.

Jebkura klienta personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr datu nesniegšana var ierobežot vai pilnībā bloķēt IK “Vērtību maiņa” pakalpojumu sniegšanu klientam. Klienta iesniegtos datus IK “Vērtību maiņa” apstrādā uz klienta piekrišanas pamata, tomēr klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neattiecas uz datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

 1. Ievācamo datu veidi un to apstrādes nolūki:

Datu veidi:

vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, dzimšanas datums, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses, patstāvīgs identifikators (piemēram, sīkfailā ietverts klienta numurs), kas saistīts ar personīgi identificējamu informāciju, kā arī cita informācija, ko iesniedzis klients.

Datu apstrādes mērķi:

datu apstrāde tiek veikta, lai:

 • atbildētu uz klientu informācijas pieprasījumiem;

 • sniegtu klientu pieprasīto pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu klientam iegādātās preces;

 • izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības;

 • aizsargātu IK “Vērtību maiņa” likumīgās intereses, tostarp novērstu prettiesiskas darbības;

 • analizētu un uzlabotu IK “Vērtību maiņa” darbību;

 • apstrādātu pretenzijas un risinātu strīdus;

 • uzturētu klienta tiešsaistes kontu;

 • reģistrētu klientu “Īpašā klienta” – “sekotāja” statusā;

 • nodrošinātu “Īpašā klienta” programmas darbību un priekšrocības, piemēram, lai identificētu klienta piederību “Īpašo klientu” lokam tirdzniecības vietā vai veidotu pirkuma darījumu uzskaiti;

 • atlasītu un veidotu klientam piemērotus produktu piedāvājumus;

 • novērtētu mūsu produktus un organizētu un īstenotu konkursus un akcijas;

 • nosūtītu klientam uz e-pastu vai tālruni (sms veidā) informāciju par jauniem IK “Vērtību maiņa” produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem, pasākumiem un citām uzņēmuma aktualitātēm, ja klients pieteicies jaunumu saņemšanai.

Vietnes apmeklējuma dati

Vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. IK “Vērtību maiņa” izmanto anonīmus datus par darbībām tiešsaistē, lai labāk saprastu, kā cilvēki izmanto IK “Vērtību maiņa” pakalpojumus. Šajā nolūkā IK “Vērtību maiņa” var izmantot apkopotu anonīmu trafika informāciju par darbībām tiešsaistē un informāciju no trešajām personām, lai izsekotu lietošanas tendences un tā uzlabotu pakalpojumus. IK “Vērtību maiņa” var vākt informāciju par:

 • datumu un laiku, kad jūs piekļūstat pakalpojumiem;

 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, mobilo sakaru operatoru vai datu pakalpojumu sniedzēju;

 • jūsu interneta protokola (IP) adresi;

 • jūsu skatītajām lapām;

 • jūsu iegādātajām un aplūkotajām precēm;

 • saitēm, uz kurām jūs klikšķināt;

 • izmantotajiem līdzekļiem;

 • to, kad un kā jūs saistāties ar pakalpojumiem;

 • saturu, attēliem un reklāmām, ko jūs atlasāt;

 • to, kā jūs nokļuvāt pie pakalpojumiem un kurp dodaties, kad beidzat tos izmantot.

 1. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (jūsu piekrišana);

 • VDAR 6.panta pirmās daļas (b) punkts (līguma izpilde);

 • VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde);

 • VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu vai trešo personu leģitīmas intereses);

 • ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai – Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta pirmā daļa (jūsu piekrišana).

 1. Personas datu apstrāde

 • IK “Vērtību maiņa” apstrādā Jūsu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un IK “Vērtību maiņa” pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 • Personas datu apstrādi var veikt IK “Vērtību maiņa” darbinieks vai kāds no datu apstrādātājiem, ar ko IK “Vērtību maiņa” ir noslēgts līgums.

 • IK “Vērtību maiņa”, apstrādājot Jūsu personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošanu.

 1. Datu aizsardzības principi

IK “Vērtību maiņa”:

 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;

 • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;

 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;

 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;

 • Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko IK “Vērtību maiņa” darīs ar Jūsu personas datiem;

 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;

 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

 1. Personas datu kategorijas

 • IK “Vērtību maiņa” apstrādā: personas datus un īpašu kategoriju personas datus.

 • Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz IK “Vērtību maiņa”,  u.c.

 • Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

 1. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas

 • Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā.

 • Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

 1. Personas datu saglabāšana

 • IK “Vērtību maiņa” saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu personas datus ir atkarīgs no tā kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.

 1. Jūsu tiesības

 • Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus.

 • Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus mēs par Jums glabājam. Šo informāciju mēs sniedzam bez maksas. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.

 • Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja mēs nolemsim nelabot datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs tos nelabosim, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 • Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Tomēr ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja normatīvais akts nosaka pienākumu saglabāt informāciju. Ja mēs nolemsim nedzēst datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs nedzēsīsim datus, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, mēs varam saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja mēs nolemsim atcelt šādu ierobežojumu, tad mēs Jums par to paziņosim.

 • Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.

 • Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

e-pasts: [email protected] ;

pasts: IK “Vērtību maiņa”, reģ.nr. 40002113689, Rūjienas iela 9 – 3, Rīga, LV-1009.

 1. Informācijas apkopošana elektroniski

 • IK “Vērtību maiņa” interneta vietnēs var izmantot sīkdatnes.

 • Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

 • IK “Vērtību maiņa” mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko IK “Vērtību maiņa” nenes atbildību.

 • Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs variet atrast IK “Vērtību maiņa” interneta vietnē www.kristalupasaule.lv.

 1. Datu aizsardzības pārkāpums

 • Ja Jums ir bažas par to, ko mēs darām ar Jūsu personas datiem, vai kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no IK “Vērtību maiņa”, kura nav adresēta Jums, lūdzu sazinieties ar IK “Vērtību maiņa”: tālrunis: +371 29825232, e-pasts: [email protected], ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

 1. Sūdzības un komentāri

 • Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to kā IK “Vērtību maiņa” apstrādā personas datus, Jūs variet rakstīt IK “Vērtību maiņa”.

 • Tāpat Jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.
0